Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Eigenreijswebsite geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Eigenreijswebsite, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Eigenreijswebsite verkregen is.

Eigenreijs besteedt bij het verzamelen van informatie op de website veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan Eigenreijs. Eigenreijs is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden producten en diensten immer beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden.