Training Familiegesprekken voeren

<< Terug naar het overzicht


Familie

Onder familie rekenen wij het netwerk van gegeven en betekenisvolle verworven relaties.

Familiezorgers hadden al een relatie met de zieke voordat de zorgvraag zich voordeed. In geval van langdurige zorg kunnen de onderlinge relaties, in een familie, onder druk komen te staan. Als iemand ziek wordt, raakt dat niet alleen de zieke zelf. Ook de sociale omgeving wordt erdoor beïnvloed. De naast betrokkenen komen dan voor de vraag te staan of, en wat, ze willen en kunnen bijdragen aan de benodigde zorg. De kwaliteit van de onderlinge relaties draagt sterk bij aan de kwaliteit van de zorg.

Familiezorg is gebaseerd op het systeemdenken:  een manier van denken en werken die uitgaat van de relaties en onderlinge beïnvloeding van mensen. Familiezorg is relatiegericht en contextueel.

Ook de relaties tussen de zorgvrager, familiezorgers en de zorgprofessionals zijn belangrijk voor de zorg. Alle betrokkenen hebben ieder hun eigen verhaal, geschiedenis en kijk op de wereld. Samen vormen zij een systeem.

Speerpunten:

 • Welke vraag stelt deze familie of netwerk?
 • Welke loyaliteiten spelen er?
 • Hoe kan de dialoog op gang geholpen worden en open communicatie ontstaan
 • Ieders bijdrage waarderen en mensen aansprakelijk stellen voor hun handelen jegens anderen (meerzijdige partijdigheid) (ont-schuldigen)
 • Voorbeelden van vragen die je kunt stellen verzamelen: vragen naar gedrag (scheiding van bedoeling, gedrag en effect op de ander(en))
 • Patronen opsporen: hoe meer ….. hoe meer …….
 • Wie het meest wie het minst.
 • In een gesprek in het gemeenschappelijke doel altijd de rode draad
 • 7 thema’s, Genogram, 10 grondslagen, de vraag achter de vraag, de zorgtriade

Familiegesprekken

versterken de draagkracht van het gezin als geheel.

Een familiebegeleider stimuleert en faciliteert de familieleden om zich naar elkaar uit te spreken, aan te geven wat ze zouden wensen en wat ze nodig hebben. Ook worden er met elkaar praktische afspraken gemaakt. Dat zorgt dat de familieleden niet elkaar tegenwerken, maar mét elkaar werken.

Dit versterkt de draagkracht van het gezin. De gezinsleden leren tevens hoe ze ook in de toekomst beter met elkaar kunnen communiceren en hoe zij elkaar in moeilijke situaties samen oplossingen kunnen zoeken voor de vraagstukken waar ze voor staan.

De begeleiding van familiegesprekken is  er op gericht dat:

 • familiezorgers niet overbelast raken (zowel jonge als volwassen familiezorgers)
 • familiezorgers niet zelf zorgvragers worden
 • overbelaste mantelzorgers weer rust krijgen en hun zorg kunnen delen
 • hulpverleners beter met elkaar en met familiezorgers samenwerken